Posiadanie broni palnej w Polsce wymaga przestrzegania surowych przepisów prawnych i procedur, które zostały ustanowione i zapisane w ustawie o broni i amunicji w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W artykule omówimy kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie na broń, z uwzględnieniem istotnych aspektów prawnych.

Istotność i odpowiedzialność związana z posiadaniem broni

Prawo do posiadania broni jest ściśle związane z odpowiedzialnością za jej bezpieczne przechowywanie i użytkowanie. Zrozumienie tych obowiązków jest kluczowe, aby zapobiec wypadkom i nielegalnemu użyciu broni. Osoby starające się o zezwolenie na broń muszą przejść m.in. badania psychologiczne.

Typy broni i kategorie pozwolenia

Istnieją różne rodzaje broni palnej, w tym broń krótka, długa, myśliwska, sportowa i obronna. Każdy rodzaj broni może wymagać innych rodzajów pozwolenia. Zostało to szczegółowo wyjaśnione w ustawie o broni.

Kategorie pozwolenia na broń

Polskie prawo dzieli broń na kategorie: A, B, C i D. Każda kategoria ma swoje specyficzne zastosowanie i wymagania.

Broń kategorii A

Tego typu broni nie mogą posiadać osoby fizyczne. Jest to broń palna, zdolna do rażenia celów na odległość. Do tej kategorii zalicza się też broń, której nie da się wykryć za pomocą urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.

Przykłady broni kategorii A:

 • samoczynna strzelecka broń palna;
 • amunicja przeciwpancerna;

Broń kategorii B

Broń wymaga zdobycia stosownych pozwoleń. Zalicza się do niej broń palna długa i krótka w tym samopowtarzalna. Obejmuje również broń przeznaczoną do strzelania ślepą amunicją oraz broń dymną.

Przykłady broni kategorii B:

 • krótka broń strzelecka powtarzalna centralnego zapłonu oraz samopowtarzalna;

Broń kategorii C

Jest to typ broni wymagający rejestracji.

Przykłady broni kategorii C:

 • długa strzelecka broń palna jednostrzałowa z lufą bruzdowaną;
 • jednostrzałowa krótka strzelecka broń palna bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 28 cm;

Broń kategorii D

Jest to typ broni niewymagający pozwolenia i rejestracji.

Przykłady broni kategorii D:

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

W Polsce obowiązują następujące rodzaje pozwoleń na broń:

 • pozwolenie na broń sportową;
 • pozwolenie na broń myśliwską;
 • pozwolenie na broń kolekcjonerską;
 • pozwolenie na broń do celów samoobrony.

W jakich celach uzyskuje się pozwolenie na broń?

W Polsce pozwolenie na broń można uzyskać w następujących celach:

 • ochrony osobistej;
 • ochrony osób i mienia;
 • łowieckich;
 • sportowych;
 • rekonstrukcji historycznych;
 • kolekcjonerskich;
 • Pamiątkowych;
 • Szkoleniowych;

Przepisy regulujące różne rodzaje broni i ich pozwolenia w zależności od przeznaczenia mogą znacząco się różnić. Warto skonsultować się z odpowiednim organem administracji państwowej lub Policją, aby dowiedzieć się, jakie konkretne pozwolenie jest wymagane.

Przygotowanie do procesu uzyskiwania pozwolenia

 1. Określenie własnych potrzeb i celów związanych z bronią

Przed rozpoczęciem procesu uzyskiwania pozwolenia, ważne jest, aby dokładnie określić swoje potrzeby i cele związane z posiadaniem broni. Czy chodzi o cel obronny, myślistwo, czy sport strzelecki.

 1. Badanie przepisów i regulacji dotyczących broni

Przepisy dotyczące broni mogą się różnić w zależności od jej typu. Zawsze należy zapoznać się z regulacjami i przepisami, które mogą wpływać na proces uzyskiwania pozwolenia.

 1. Warunki niezbędne do wnioskowania o pozwolenie na broń
  1. Ukończone 21 lat
  2. Stałe miejsce pobytu
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
  4. Niekaralność
  5. Brak uzależnień
  6. Przedstawienie ważnej przyczyny chęci posiadania broni

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń

Podczas składania wniosku o pozwolenie na broń, konieczne jest dostarczenie określonych dokumentów, takich jak:

 1. Dowód tożsamości.
 2. Wypełniony wniosek.
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy.
 4. Dwie fotografie o wymiarach 3x4cm.
 5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Dodatkowe zaświadczenia w zależności od rodzaju pozwolenia na broń

Każdy typ pozwolenia wymaga również dodatkowych dokumentów, oprócz tych wskazanych powyżej. W tabeli przedstawione są typy pozwoleń wraz ze specyficznymi dla ich kategorii dodatkowymi zaświadczeniami.

Typ pozwolenia Dodatkowe dokumenty
Pozwolenie na broń w celach łowieckich ·        zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego;

·        zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

Pozwolenie na broń w celach sportowych ·        udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;

·        posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b;

·        posiadanie licencji polskiego związku sportowego;

Pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej ·        udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;
Pozwolenie na broń w przypadku broni rekonstrukcyjnej ·        udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;

·        zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

Pozwolenie na broń w celach szkoleniowych ·        udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;

·        udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich;

 

Art.12 Ustawy o broni

 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.
 2. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.
 3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Egzamin na posiadania broni

W Polsce niezbędne jest zdanie egzaminu przed uzyskaniem zezwolenia na posiadanie broni, zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie o broni i amunicji:

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią (art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 2516 z poźn. zmian.).

Kto wydaje pozwolenie na broń?

W celu uzyskania zezwolenia na posiadanie broni należy zgłosić się do komendanta policji. Procedura ma charakter administracyjny. Decyzja uprawomocnia się w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Obowiązki posiadacza broni

Osoby posiadające zezwolenie na posiadanie broni są zobowiązane raz na 5 lat przedstawić orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do dysponowania bronią palną.

Dodatkowo posiadacz broni zobowiązany jest do:

 1. Rejestracji broni po zakupie w terminie 5 dni od zakupu.
 2. Wyrejestrowania zbytej broni – pisemna informacja na Policji.
 3. W przypadku zmiany stałego miejsca pobytu zawiadomić Policję.
 4. W przypadku utraty broni powiadomić Policję lub Żandarmerię Wojskową.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, osoby niedopełniające obowiązków w ww. terminach podlegają karze aresztu albo grzywny.

Czy pozwolenie na broń jest bezterminowe?

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej jest wydawane bezterminowo, nie trzeba go odnawiać. Należy jednak przestrzegać obowiązków posiadacza broni wskazanych w ustawie:

Osoby posiadające pozwolenie na broń w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o broni i amunicji (w celu ochrony osobistej, ochrony osób i mienia) są obowiązane raz na pięć lat przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż mogą one dysponować bronią.

Czy trudno jest uzyskać zezwolenie na broń?

W sytuacji, gdy kandydat przejdzie pomyślnie badania lekarskie, szkolenie strzeleckie i zda egzamin, to cała procedura związana z otrzymaniem pozwolenia na broń nie jest długotrwała i trudna.

Pozwolenie na broń w Polsce

Uzyskanie pozwolenia na broń w Polsce to proces wymagający staranności, wiedzy i przestrzegania przepisów. Konieczne jest dokładne przygotowanie, odbycie odpowiedniego szkolenia oraz zrozumienie obowiązków związanych z posiadaniem broni. Warto pamiętać, że przepisy prawne mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze należy pozyskiwać aktualne informacje od właściwych organów administracji państwowej.

Artykuł ten zawiera ogólny przegląd procesu uzyskiwania pozwolenia na broń w Polsce oraz odnośniki do konkretnych przepisów prawnych. Pamiętaj, że przepisy mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto konsultować się z odpowiednimi organami administracji państwowej i prawnikami, aby uzyskać najświeższe informacje dotyczące tego procesu.

Bibliografia

 • https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/wydzial-postepowan-admi/pozwolenia-na-bron/8,Zasady-wydawania-i-cofania-pozwolen-na-bron.html
 • https://policja.pl/pol/aktualnosci/25,Informacja-dla-osob-posiadajacych-bron-w-celu-ochrony-osobistej.html
 • https://podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron-kwal/pozwolenie-na-bron-dopu/27514,Jak-ubiegac-sie-o-pozwolenie-na-bron-palna-oraz-dopuszczenie-do-posiadania-broni.html
 • https://www.pzss.pl

 

Sprawdź powiązane wpisy

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl