W tym wpisie, przybliżymy czym są grupy interwencyjne ochrony, jakie są ich uprawnienia, czym różnią się od patroli interwencyjnych oraz jakie zadania realizują.

Grupa Interwencyjna- co to?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. Grupa Interwencyjna to: „co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia”.

W praktyce oznacza to, że Grupa Interwencyjna musi składać się z przynajmniej dwóch, kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadających dopuszczenie do pracy z bronią, wyposażonych w broń palną bojową wraz z normatywem amunicji oraz środki łączności z uzbrojonym centrum monitoringu. Pracownicy grupy interwencyjnej powinni być zmotoryzowani i jednolicie umundurowani. Muszą zatrudnieni być w przedsiębiorstwie, które uzyskało koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz które posiada status SUFO – Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej, (tj np. ASCO Secuirty). Regulacje dot. Grup Interwencyjnych są szczegółowo doprecyzowane Ustawą o ochronie osób i mienia oraz odpowiednimi Rozporządzeniami. Kontrolę nad jednostkami SUFO sprawuje Komendant Główny Policji.

Grupa Interwencyjna a Patrol Interwencyjny w agencji ochrony

Wbrew powszechnemu rozumieniu patrol interwencyjny i grupa interwencyjna to nie jest to samo! Grupy Interwencyjne są zdefiniowane literą prawa i tylko takie nazewnictwo zobowiązuje do spełnienia szerokich wymogów dot. SUFO (skrót: specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne). Każda inna nazwa nie niesie za sobą tych obowiązków, uprawnień, a co za tym idzie również odpowiedzialności dot. pracy takich formacji.

W branży ochrony możemy spotkać się z wieloma innymi nazwami, które brzmią podobnie do grupy interwencyjnej jednak nią nie są tj. patrol interwencyjny, grupa reagowania, grupa patrolowa, załoga interwencyjna itp. W praktyce te nazwy używane są przez agencje ochrony, które nie mają statusu SUFO, bądź z uwagi na redukcje kosztów nie utrzymują załóg w postaci grup interwencyjnych. W praktyce wiąże się to z tym, że przyjeżdżający na alarm „patrol” może nie być uzbrojony albo może składać się np. tylko z jednej osoby i to nawet nie kwalifikowanej.

Grupa Interwencyjna – Uprawnienia

Uprawnienia Grupy Interwencyjnej jasno reguluje Ustawa o ochronie osób i mienia. W ramach pełnienia służby pracownik ochrony takiej formacji ma prawo do:

  1. ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  2. wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;
  3. ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
  4. użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ustawie z dnia 24maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
  5. użycia lub wykorzystania broni palnej:

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów– w przypadkach, o których mowa wart.45 pkt1 lit.a–c i pkt2 oraz art.47 pkt3, 6 i 7 ustawy z dnia 24maja 2013r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa wart.45 pkt1 lit.a–c tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych –w przypadkach, o których mowa wart.45 pkt1 lit.e oraz art.47 pkt3 i 6 ustawy z dnia 24maja 2013r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

ASCO Security Grupy Interwencyjne Wrocław – zadania

Grupy Interwencyjne mogą realizować szereg zadań związanych z ochroną osób i mienia. W ASCO przede wszystkim reagują na alarmy włamaniowe i napadowe ze wszystkich monitorowanych oraz chronionych obiektów. Więcej o usłudze: >>> monitoringu systemów alarmowych <<< z reakcją Grup Interwencyjnych.

Poza reagowaniem na alarmy, Grupy Interwencyjne ASCO, transportują również wartości pieniężne, asystują przy zamakaniu i otwieraniu ważnych obiektów, takich jak banki, kantory itd. oraz przewożą chronione osoby na wyznaczonych trasach. Więcej o usłudze:  >>> transport wartości i asysty <<<

Pracownicy Grup Interwencyjnych w zakresie pełnienia służby ochrony osób i mienia mają również  obowiązek współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażą miejską. Postaw na prawdziwą ochronę, postaw na Agencje Ochrony ASCO Security!

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl