Pracownik ochrony

Pracownicy ochrony dzielą się na pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Realizują zadania ochrony osób i mienia w ramach wewnętrznych służb ochrony lub pracy w przedsiębiorstwach, które uzyskały koncesję w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia (tj. np. agencja ochrony ASCO SECURITY). Różnice pomiędzy kwalifikowanym i niekwalifikowanym pracownikiem ochrony są oczywiście związane z kompetencjami i przygotowaniem zawodowym do świadczenia usług i co za tym idzie, różnymi uprawnieniami podczas realizacji zadań ochrony.

Pracownik kwalifikowany ochrony – uprawnienia

Wpis  na  listę  kwalifikowanych  pracowników  ochrony  fizycznej uprawnia do wykonywania czynności w ramach:

 1. specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO);
 2. zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;
 3. czynności związane z ochroną osób;
 4. nadzorowania i kontroli pracowników ochrony fizycznej (nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej);
 5. pracowników ochrony mających prawo do realizacji zadań ochrony z użyciem broni palnej (art.36 ust.1 pkt4, art.36 ust.1 pk 5 Ustawy o ochronie osób i minia), po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów Ustawy o broni i amunicji;
 6. wykonywania zadań na obszarach i w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Ponadto, osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona do:

 1. opracowywania planu ochrony w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej;
 2. organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Kwalifikowany pracownik ochrony – wymagania

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii  Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA;
 2. ukończyła 21lat;
 3. ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego  państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 7. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym;
 8. posiada przygotowanie  teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób imienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje  do  wykonywania  zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22grudnia  2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z2020 r. poz. 220).

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony należy zgłosić się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji, złożyć wniosek oraz dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej
 • oświadczenie wnioskodawcy:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
 • orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, ze zm.) – oryginał;
 • orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, ze zm.) – oryginał;
 • dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

lub

dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

 • opłatę skarbową tytułem: „wydanie zaświadczenia kwalifikowanemu pracownikowi ochrony fizycznej”, w wysokości 17 zł wpłaconej na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Wzór wniosku:

http://wpa.policja.waw.pl/download/188/143931/wniosekLKPOF.doc

Wzór oświadczenia:

http://wpa.policja.waw.pl/download/188/188114/OswiadczeniedoLKP22.doc

Ochrona – praca

Praca w ochronie, z uwagi na mnogość różnych rodzajów ochrony i stanowisk, jest tematem bardzo szerokim. Niektóre zadania mogą być realizowane przez osoby nie mające wcześniej żadnego doświadczenia w branży i kwalifikacji zawodowych, inne wymagają spełnienia szeregu wymagań. Agencja ochrony ASCO w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia przeprowadza wewnętrzne szkolenia oraz wydaje legitymacje:

– pracownika ochrony fizycznej,

– kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,

– kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

Praca – ochrona Wrocław

Jeśli interesuje Cię praca w ochronie we Wrocławiu i okolicach skontaktuj się z nami. W związku ze stałym rozwojem firmy, cyklicznie potrzebujemy nowych pracowników na stanowiska:

– operator stacji monitoringu,

– pracownik ochrony fizycznej (niekwalifikowany),

– kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,

– pracownik Grup Interwencyjnych (kwalifikowany, z dopuszczeniem do pracy z bronią.)

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

Centrum Operacyjne ASCO
ASCO Security Sp. z o.o.Sp.k
ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław

Biuro obsługi klienta
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl